Kergphol


 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
แผนกวิชาคอมธุรกิจ 
สาขางาน เทคโนโลยีดิจิทัล
วิชา การออกแบบสื่อสารดิจิทัลงานที่1 
ให้นักศึกษาทำโปรสเตอร์จากโปรแกรม canvaงานที่2
ให้นักศึกษาจัดทำรูปการ์ตูน Animatio ง่ายๆโดยศึกษา จาก youtube
งานที่3
คำขวัญอาชีวะ


งานที่4
ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2หน้า


ความคิดเห็น